Đời Trần thị mở mang Nam Hải

Đức Đệ Tam dòng dõi kim chi

Mỗi phen giáp mã truy tùy

Đã vu hoa khắc lại đi phạt Sầm

Phong đại vương an tâm thân chức

Lại đem câu yến dực ra bàn

Nghĩ rằng hiếu đạo chu toàn

Nào ngờ mắc phải tiếng oan ở đời

Dạ bảy tấc khó bày khúc trực

 

Đề trời xanh vằng vặc sáng soi

Mỗi năm tình kể cùng ai

Đành rằng đem xuống tuyền đài cho cam

Bỗng nhất dạ thuyền mang ra bể

Ông thủy thần thiết kế cũng hay

Trên bãi bể có một cây

Chỉ cây khấn vái rằng nay có thần

Chợt một đám hồng vân cuộn lại

Mảnh tinh linh xuất ngoại trần gian

Cảnh vui ngày lại bàn hoàn

 

Trời riêng một cõi , người bàn Tam thai

Mười ba ngọn nước ngoài cửa bể

Khắp chầu vệ chèo quế mênh mông

Ví không tú dục anh chung

Thì đâu chấn được non sông ngoài này

Phép hiển linh suy tay kinh vĩ

Trụ thạch truy phụng sự lô hương

Ngàn thu miếu mạo côn hoàng

Vị thờ ở trong ngai vàng anh linh

Điều dây vàng đế đình ban sắc

 

Bia đá xanh vương tước thư danh

Hải tần gió nổi sóng kình

Tàu bè qua đó tấc thành kính tôn

Tiếng hiển hách xa đồn Nam Bắc

Những tà ma đạo tặc cũng kinh

Sống thời làm tướng Thiên thành

Khi mà thác xuống U Linh làm thần

Cứu những ke lương dân phải nạn

Lại những người càn sát yêu tinh

Độ cho những kẻ hữu sinh

 

Giải cho những kẻ bệnh tình trầm ngâm

Xin chiếu dám đan thành sau trước

Những nhà thờ giáng phúc trừ tai

Lộc danh trời có riêng ai

Xin rằng cho lấy đời đời hiển vinh

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?