Bản văn: Công Đồng Tứ Phủ văn

Sưu Tầm
08/07/2017

.

 

Viêt Nam thuở điện an vương thất

Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy

Kim niên, kim nguyệt, nhật thì.

Đệ tử dâng quy Phật thánh mười phương

Nức khói hương chiên đàn giải thoát

Thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay

Nam Mô Phật ngự phương tây

Sen vàng chói lọi hiện ngay Di Đà

Ngự trước tòa lưu ly bảo Điện

Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên

Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên

Cửu Long phúc thủy quần tiên của đàn

Đức Từ thị ngại vàng rờ rỡ

Phóng hào quang rực rỡ văn yên

Quan Âm ngự trước án tiền

Tả hữu Bồ tát Tăng thiền, già na

Đức Hộ Pháp Vi Đà thiên tướng

Vận thần thông vô lượng vô biên.

Tận hư không giới thánh hiền

Dục giới sắc giới chư thiên đều mời

Vua Đế Thích Quản cai thiên Chủ

Vua Ngọc Hoàng thiên Phủ chí tôn

Dương phủ ngũ nhạc thần vương

Địa phủ thập điện diêm vương các tòa

Dưới thoải phủ giang hà ngoại hải

Chốn Động Đình bát hải long vương

Tam nguyên, tam phẩm tam quan

Chử Đồng Tử Đại thiên vương cầm quyền

Ngôi Bắc cực trung thiên tinh chúa

Tả nam tào chữa sổ trường sinh

Hữu quan bắc đẩu thiên đình

Thập nhị bát tú cửu tinh huy hoàng

Khắp tam giới bách quan văn võ

Hội công đồng tứ phủ vạn linh

Cửu trùng thánh mẫu thiên đình

Bản thiên Công chúa quế quỳnh đôi bên

Hội bàn tiên khăn điều áo thắm

Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra

Cờn Môn tứ vị vua bà

Công Đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên

Đền Sòng Sơn -Địa Tiên Vương Mẫu

Đất phủ Giày nổi dấu thiên hương

Thỉnh mời tiên thánh Đệ Tam

Xích Lân Long Nữ ngự đền Thủy Cung

Tướng uy hùng năm quan hoàng tử

Lĩnh sắc rồng cai ngự bốn phương

Quyền cai sơn thoải đại giang

Đông Cuông Tuần Quán thượng ngàn tối linh

Khắp tam giới đình thần tứ phủ

Hội Công Đồng văn võ bá quan

Tả mời Thái Tuế Dương Niên

Hữu Quan Dương Cảnh Thành Hoàng quản coi

Tiền hậu lai Lê Triều Thái Tổ

Quản chư thần thừa trị hôm mai

Thỉnh mời Tứ Phủ Khâm Sai

Thủ Đền Công Chúa đáng tài thần thông

Thỉnh tam thập lục cung tiên thần nữ

Lệ tùy hầu thừa sự sớm trưa

Pháp vân Pháp vũ uy nghi

Pháp lôi Pháp điện hộ trì bốn phương

Tướng thiên cung mũ đồng áo sắt

Lốt thủy tề năm sắc phi phương

Thỉnh mời bát lộ sơn trang

Bên thời thập nhị tiên nương chầu vào

Các bá quan cơ nào đội ấy

giáng bản đền lừng lẫy uy nghi

Thổ Công Thổ Địa thần kỳ

Ngoại Giang hà Bá sơn kỳ thần linh

Sắc cẩn thỉnh thiên binh lưc sĩ

Ngũ Hổ thần vạn vị hùng binh

Thỉnh mời liệt vị bách linh

Binh tùy binh bộ cùng binh bản đền

Phép tự nhiên thiên trù tống thực

Thập biến thiên vạn ức hà sa

Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế. (*)

Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng

án tông tông tông tông tông thủy luân nhũ hải

Biển trần trần sái sái giai trung

Nhất nghị lục cúng viên thông

Ân cần phụng hiến công đồng như lai

Nguyệt vân lai cầu an bảo tọa

Đại từ bi hỷ xả chi tâm

Cứ trong một tháng đôi tuần

Dâng hoa cúng quả trầu trăm tuổi già

Hội tam đa , trình tương ngũ phúc

Độ cho đồng hưởng lộc trường sinh

Thỉnh mời Phật giáng lưu ân

Thần giáng lưu phúc thiên xuân thọ trường

(*) đây là câu chú của nhà Phật nên tôi ko bit là có chính xác hay ko

 

Nhờ phép lực thần thông quảng đại

Phúc tụ về ách hại tống đi

Ơn trên đội đức đan trì

Xuân an cát khánh hạ chi tiến tài

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?