Viêt Nam thuở điện an vương thất

    Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy

    Kim niên, kim nguyệt, nhật thì.

    Đệ tử dâng quy Phật thánh mười phương

    Nức khói hương chiên đàn giải thoát

    Thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay

    Nam Mô Phật ngự phương tây

    Sen vàng chói lọi hiện ngay Di Đà

    Ngự trước tòa lưu ly bảo Điện

    Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên

    Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên

    Cửu Long phúc thủy quần tiên của đàn

    Đức Từ thị ngại vàng rờ rỡ

    Phóng hào quang rực rỡ văn yên

    Quan Âm ngự trước án tiền

    Tả hữu Bồ tát Tăng thiền, già na

    Đức Hộ Pháp Vi Đà thiên tướng

    Vận thần thông vô lượng vô biên.

    Tận hư không giới thánh hiền

    Dục giới sắc giới chư thiên đều mời

    Vua Đế Thích Quản cai thiên Chủ

    Vua Ngọc Hoàng thiên Phủ chí tôn

    Dương phủ ngũ nhạc thần vương

    Địa phủ thập điện diêm vương các tòa

    Dưới thoải phủ giang hà ngoại hải

    Chốn Động Đình bát hải long vương

    Tam nguyên, tam phẩm tam quan

    Chử Đồng Tử Đại thiên vương cầm quyền

    Ngôi Bắc cực trung thiên tinh chúa

    Tả nam tào chữa sổ trường sinh

    Hữu quan bắc đẩu thiên đình

    Thập nhị bát tú cửu tinh huy hoàng

    Khắp tam giới bách quan văn võ

    Hội công đồng tứ phủ vạn linh

    Cửu trùng thánh mẫu thiên đình

    Bản thiên Công chúa quế quỳnh đôi bên

    Hội bàn tiên khăn điều áo thắm

    Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra

    Cờn Môn tứ vị vua bà

    Công Đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên

    Đền Sòng Sơn -Địa Tiên Vương Mẫu

    Đất phủ Giày nổi dấu thiên hương

    Thỉnh mời tiên thánh Đệ Tam

    Xích Lân Long Nữ ngự đền Thủy Cung

    Tướng uy hùng năm quan hoàng tử

    Lĩnh sắc rồng cai ngự bốn phương

    Quyền cai sơn thoải đại giang

    Đông Cuông Tuần Quán thượng ngàn tối linh

    Khắp tam giới đình thần tứ phủ

    Hội Công Đồng văn võ bá quan

    Tả mời Thái Tuế Dương Niên

    Hữu Quan Dương Cảnh Thành Hoàng quản coi

    Tiền hậu lai Lê Triều Thái Tổ

    Quản chư thần thừa trị hôm mai

    Thỉnh mời Tứ Phủ Khâm Sai

    Thủ Đền Công Chúa đáng tài thần thông

    Thỉnh tam thập lục cung tiên thần nữ

    Lệ tùy hầu thừa sự sớm trưa    

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?