Thiên Chi sinh vật, chơn vị tối linh

Tứ đoàn vạn thiện, ngũ tinh thất tinh

Thiên chi sở tý

Dữ sinh cầu sinh

Linh đài thường tịnh

Vật dục vị manh

Kính chân thị kính

Phi hữu sức tình, ái chấn thị ái

Phi hữu dã thành

Vân hà nhựt dữ chi trưỏng

Tập dữ tánh thành

Tửu sắc thị thượng

Tái khí thị tranh

Chân tính ký tán

Bản tâm vô linh

Bất kinh thiên địa

Bất uý thần minh

Bất trọng sư trưởng

Bất thuận phụ huynh

Bất liêm bất sĩ

Vồ bất vi dĩ

Phong tiệm biến đi

Tục chân lậu bĩ

Thủ thân bất ái

Hoang tuất kỳ tha

Mạc thậm ư thử, ngôn chi vĩnh ta

Ô hô ! tham quan khí tán

Ngũ nhạc tinh phân

Thế viên thuần phát, thúc giác tư dân

Tinh nhơn như tỵ, hạng ô di trăn

Hoàng – Thiên phú dự

Diệc bất ngả bần

Nhẩn khí kỳ bàn, bất phản kỳ chân

Cửu pháp kí đõ, tam cương diệc luôn

Thuỳ kỳ năng tử

Thuỳ kỳ năng thần, nhi nhi sự phụ

Viễn chi sự quân, học phi vị kỷ

Chi thị vi nhân, nông đồ thực cốc

Bắc vụ thục nhân, công đồ xảo trá

Bất thượng hồn thuần

Thương tri kế lợi, bất biện sơ thân

Mục đồ dân gian, tâm quan thế sự

Hoặt ôn hoặt hoàng

Hoặt hạn hoặt thuỷ

Kiếp sát thường gia

Tai ương bất dĩ

Thiên đạo hiếu sinh

Chiêu vong tự nhĩ

Khi dục lao tai

Bất đắc dĩ nhĩ

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?