Thần cung thỉnh

Ngũ-Phương Ngũ-Đế, Ngũ-Hổ oai linh

Tướng ở thiên-đình con Vua Đế-Thích

Ngày thời triều-trực ở chốn điện-tòa

Xông đột vào ra thần thông dõng mãnh

Ngày nay có lệnh Phật-Thánh chỉ-truyền

Sai xuống nhân gian Thạch Bàn chốn ấy

Tướng thời lừng lẫy có phép thần thông

Rão khắp tây đông cứu dân độ vật

Nay tôi phụng sự Phật-Thánh độ cho

Thỉnh tướng về thờ cho linh cho mạnh

Nghe lời tôi thỉnh khuya sớm đêm ngày

Có việc bằng nay trừ tà trị bệnh

Làm cho dõng mãnh hỏa tốc như lôi

Hỡi Quan Tướng ôi là tật tốc giáng

Rày tôi đội lệnh thiên-đình

Thỉnh triệu các tướng oai linh đáo đàn

Hoặc là ở thượng-ngàn vui thú

Hay là về đất tổ thanh ba

Nghe tôi luyện tập thời về

Phi phong hỏa tốc phải trì phép công

Trấn phương Đông sai quan Thanh Hổ

Tróc Mộc-tinh lưới bủa ghê thay

Quan Bạch sai trấn phương Tây

Xu trừ kim khí ghê thay lạ dường

Quan Xích trấn Nam phương Ly Ngọ

Tróc Hỏa-tinh lưới bủa ngục trung

Bắc phương Quan Hắc oai hùng

Xu trừ thủy khí hiện-hung gia-hình

Chưỡng trung-ương sai Quan Quỳnh Hổ

Lịnh bài sai phá thổ thạch-tinh

Ngũ phương Ngũ Hổ oai linh

Nghe Thánh hạ lịnh tùy hành tùy sai

Cứ lời tôi hiện hình biến tướng

Thính hịch văn giáng hạ đàn trung

Dù ai thiếp tánh phụ đồng

Giáng phù giáng trượng pháp công chẳng rời

Bắt ăn tươi nội tà ngoại tý

Tuân lịnh hành tróc quỷ trừ ma

Đằng vân giá võ ai qua

Phục thi cố khí đều tra gia hình

Nhãn song trinh hào quang lóng lánh

Mình tròn dài, dõng mãnh ai đương

Lưng eo thắc đới dịu dàng

Đôi vai thiên trụ tà càng sợ kinh

Lông mày xanh đôi tay lẫm-trúc

Tiếng hét hầm quỷ khốc tà kinh

Vốn xưa tướng ở rừng xanh

Nghe lời tôi thỉnh lịnh hành chớ lâu

Đã đắc-đạo cùng nhau khuya sớm

Bén lửa hương nào dám quản công

Nào khi tướng giáng đàn trung

Tôi cùng Quan-tướng mấy đông chẳng rời

Tướng cùng tôi đồng tâm hiệp lực

Việc sai hành chẳng được trì-diên

Nay tôi đắc đạo Thánh truyền

Nghe lời tụng chú thỉnh liền thần thông

Đáo tịnh trung oai-nghi xuất-hiện

Tuân lịnh hành biến hiện phân minh

Tróc tam danh thượng thiên thần nữ

Thấu tứ phương thủy-phủ động-đình

Sai câu ngoại đạo tam danh

Sơn tiêu Thổ-địa âm binh đẳng thần

Tróc tà sư kỳ binh phản ác

Tướng đáo đàn tài võ quá nhơn

Ăn tươi cho hết tà thần

 

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?