Thần kim ngưỡng khải tấu chư tôn

Tọa thượng dương dương nghiễm nhược tồn

Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lực

Tùy cơ phó cảm nạp trần ngôn

Quốc sử ký Việt Nam Trần thị

Lịch đế vương tế thế trị bình

Thiên Trường, Tức Mạc địa danh

Sơn hà dục tú trung linh kham kỳ

Ngoại man di úy uy củng phục

Trung hoa đồng mộ đức tôn thân

Thượng minh quân hạ lương thần

Nhất đường ngư thủy long vân tao phùng

Hội liên phong hà thanh hải yến

Thời phúc sinh xuất hiện nam phương

Tường vân ái đãi lưu quang

Hoàng thiên tích mệnh,nam bang giáng trần

Ứng mộng lý mãn tuần xuất thế

Thác định sinh Trần thị tôn vương

Dung nghi tướng mạo đường đường

Khuê trương vĩ vọng đống lương đại tài

Võ thao lược hùng oai quán cổ

Văn kinh luân khí độ Việt nhân

Triều ban bĩ cực hoàng thân

Nội san bình chính ngoại cầu Đổng binh

Mưu quyết thủy Khổng Minh thức trí

Phép hành sư Bạch khí chi doanh

Thiên cương thái ất tung hoành

Tứ kì bát chính quán tinh trận đồ

Tác miếu đường quy mô sáng chế

Lập triều đình cương kỷ hưng long

Uy danh cái thế anh hùng

Bắc nam viết Thánh tây đông xưng Thần

Bính tuất niên trùng hưng chi nhị

Văn nguyên tào chú đế Đằng giang

Vạn binh hai động ba dương

Mã Nhi kỳ hiệu tướng cường nam đương

Bá Linh khất Ngô vương đới tội

Quá nam thành phó hội lập công

Nhất phương nỗ lực khởi phong

Nam quan cáo cấp cửu trùng kiếm văn

Phán triều thần thùy năng đăng địch

Cứu lương dân thụ tặc gian nan

Bách quan thụ tấu thiên nhan

Cử Trần tướng, tiểu an tặc đồ

Anh Tôn hạ long chu bút tứ

Chiếu đặc sai đại cử tiên phong

Phụng sai chiếu mệnh cửu trùng

Lĩnh ban kiếm ấn tiên phong khởi hành

Thống vạn binh tổng kiêm Tiết Chế

Quản chư quân nghệ chí Đằng giang

Bài sai thủy trận quang mang

Cổ minh lục điểm kỳ đương ngũ hành

Bá Linh hữu kỳ binh ngữ chí

Thị hùng tài bất úy Vương Sư

Mộc niên Thánh xuất mưu kỳ

Một sai tiềm phục thủy tê xuyên tào

Tiền quân Vĩnh Lâm hầu đại tướng

Tả quân sai Dã Tượng giáp công

Hữu quân ông Yết Kiêu hùng

Hậu quân phò mã thượng công tiếp tùy

Thánh cư trung hoàng kì hiệu phát

Lệnh chỉ huy điều bác ngũ quân

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?