Bóng gương loan mẫu đơn một đoá, 
Gió lay mành hương xạ thoảng đưa . 
Có chầu Nguyệt điện Tiên xưa . 
Lánh miền cõi tục phận ưa nam thành .
Kiếp giáng sinh vào nhà Lê thị . 
Cải họ Trần dấu khí Thiên hương . 
Vốn sinh có vẻ phi phương , 
Giá danh đòi một hoa Vương khôn bì .
Ngụ thai quê Phủ Dày , Thiên bản .
Phủ Nghĩa hưng là quán Sơn nam . 
Trẻ thơ chưa biết duyên phàm
Đeo kinh còn vết để làm dấu thiêng .
Tuổi tới niên cài trâm , giắt lược , 
Kết duyên lành quê phước một nơi . 
Gối chăn vừa mới quen hơi 
Ai ngờ dưới Nguyệt sảy nơi tơ hồng .
Đạo vợ chồng còn đang thương nhớ ,
Bỗng hoa hài lại giở gót Tiên , 
Giờ Dần mồng Ba tháng Thìn ,
Đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên Trần phàm .
Ấy ai làm chăn thương gối thảm , 
Kiếp hay nguyền lãnh đạm về đâu ? 
Lương quân dạ rối đòi nao ,
Xuân huyên nào biết thảm sầu mấy cơn .
Rầy Thánh đã cung Tiên Nguyệt quế , 
Dễ xui lòng Trần thế xót xa , 
Có phen Tiên lại nhớ nhà , 
Bỗng thời Tiên ở đường xa ngự về .
Thăm bản quê hương huyên đất nước , 
Cửa nhà chồng sau trước mọi nơi . 
Thăm rồi Tiên lại ra chơi , 
Đồi Ngang - Phố Cát là nơi duyên lành .
Ca tính tình , tiếng tơ , tiếng trúc . 
Thương một người bạc Phúc dân ngây , 
Cho nên Tiên mới thử tay . 
Dễ đâu mà lánh , khôn thay mà phòng .
Sự mơ mòng thực hư nhường giới .
Lòng Trần gian mê muội biết đâu . 
Tuy rằng hồn phách nhiệm màu , 
Khuôn thiêng tích để đã lâu đến rày .
Cũng nhiều ngày cưỡi mây nương gió . ''
Vào Nghệ an sẵn có nhân duyên . 
Nước non khéo kết nên nguyền . 
Chốn thanh cảnh lịch kết duyên cũng vừa .
Ấy duyên xưa hay là nợ mới . 
Hội phi thường Thánh mới sinh con . 
Tuổi vừa ba , bốn khôn ngoan , 
Hiềm đâu Thánh để lại con cho chồng .
Chữ Sắc - Không xem thường mới biết , 
Lấy của gì là kiếp là chăng , 
Tính thiêng không ngại gió trăng . 
Ai ngờ phút hợp , phút tan nữa hoài .
Song vật nài làm chi cho khổ .
Đứng duyên lành sẵn có nhiều nơi . 
Thăm rồi Tiên lại ra chơi , 
Cây cao bóng mát là nơi giữa đường . 
Giếng âm - dương xưa nay trong sạch ,
Khi nắng mưa trợ khách đường xa . 
Đồi Ngang - Phố cát vào ra . 
Đôi khi giáp cõi Thanh - Hoa đất lành . 
Chốn cảnh thanh Tiên thường ngự đấy , 
Khách vãng lai tự ấy mới hay .
Cho nên Tiên mới ra tay , 
Một ngày khôn vái hai ngày khôn van . 
Khách thác oan phải nhiều phi mệnh . 
Bèn sai ra đội mệnh nhà Vương .
Ngữ tình kíp giận khôn lường . 
Sai binh mã tới Đồi Ngang tiễu trừ . 
Súng phá luôn vang như sấm động , 
Dấu thiêng nào dám chống Quốc uy ,
Thánh bèn ngự thiện lánh đi . 
Than rằng má phấn đâu bì trượng phu . 
Sao không xét Âm - Dương nhị lý . 
Lại ra điều lấy ý nạt nhau .
 

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?